Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
กองช่าง
 
 
นายสุขสันต์ ไกรนรา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวฺุฒิชัย เพชรอาวุธ
นายช่างโยธาอาวุโส
.
.
นายภานุ ชัยแป้น
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
.
.
นายประทีป สุขกาย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายคมสัน บุญทอง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ว่าที่ร้อยตรี ธีรวุฒิ ไกรนรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
.
.
.
.
นายวุฒิชัย หนูทอง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายอรรณพ ถึงพร้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
.
.
.
.
นางสาว ณปภัช แก้วกำยาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเมธาวี เครือจันทร์
คนงาน
นายขรรค์ชัย ทองจิต
คนงาน