Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายเดชาธร คชสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
นางสินีนาฎ บุญทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนิรมล ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุขสันต์ ไกรนรา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนันท์นภัส ขวัญทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นางเพ็ญศรี จันทร์ส่งแสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม