Username :
Password :
 
 
 
 
 

อำนาจหน้าที่
     
อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
   
 

 

 

รูปแบบองค์การ

องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคนซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ไม่ถึงยี่สิบห้าคน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน การนับจำนวนราษฎรดังกล่าวให้นับในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนหกคน

2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคนและอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

 

1.      องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2.      ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหาร    ส่วนตำบล  (มาตรา 67) ดังนี้

- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

- รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

               - ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

     - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     - จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

      - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

      - คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

      - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

3.      ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหาร    ส่วนตำบล  (มาตรา 68) ดังนี้

- ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

- ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหน่อนใจ และสวนสาธารณะ

- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

          - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

          - การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

          - การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

          - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

          - การสาธารณูปการ

          - การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

          - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

          - การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          - การจัดการศึกษา

          - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

          - การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

          - การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

          -การส่งเสริมกีฬา

          - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

          - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

          - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือน

            การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

          - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

          - การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

          - การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

          - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

            การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

          - การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          - การผังเมือง

          - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

          - การดูแลรักษาที่สาธารณะ

          - การควบคุมอาคาร

          - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          - การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          - กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด               

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2562 เวลา 16:38 ผู้เขียนโดย Admin