Username :
Password :
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
     
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   
 

 วิสัยทัศน์


“ ความสะดวกชาวประชา พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “

 


พันธกิจ

๑.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม ระบบประปา ไฟฟ้า และอาคารอเนกประสงค์ ที่เป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย
๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา การอาชีพ สวัสดิการชุมชน และสุขภาพพลานามัยของประชาชนในท้องถิ่น
๓.พัฒนาแนวคิดหรือจิตสำนึกให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ข่องตน โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด
๔.เป็นองค์กรที่ให้บริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
๕.เฝ้าระวังและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการมลภาวะ/มลพิษในท้องถิ่น
๖.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจุดหมายเพื่อการพัฒนา

๑.เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ประชาชนในท้องถิ่นมีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและมีอาคารอเนกประสงค์เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน เพิ่มขึ้น
๒.เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓.เป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดมีความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นโดยการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
๔.เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๕.เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหรือเป็นอยู่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ สวยงาม สะอาดและปลอดมลภาวะ
๖.เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและศาสนาประจำชาติยังคงอยู่สืบไปสู่ชนรุ่นหลังและเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในการท่องเที่ยวเชิงวิถีไทย
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2562 เวลา 16:22 ผู้เขียนโดย Admin