อัลบั้มภาพ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี"
* อัลบั้ม *
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี"
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2565
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อ
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 205 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565
สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย
สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2565
แจกถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แจกถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง
บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565
ตัดแต่งกิ่งไม้
ตัดแต่งกิ่งไม้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2564
น้ำป่าไหลหลาก
น้ำป่าไหลหลาก
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายวัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายวัด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 620 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2564
แจกถุงยังชีพ
แจกถุงยังชีพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 217 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2564

ตรวจประเมินสถานประกอบการ
ตรวจประเมินสถานประกอบการ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 232 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยง
ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยง
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 335 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2564
ตรวจสถานประกอบการและตลาดนัด
ตรวจสถานประกอบการและตลาดนัด
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 296 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2564
สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ไฟฟ้าสาธารณะ
ไฟฟ้าสาธารณะ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 199 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ตัดแต่งต้นไม่้
ตัดแต่งต้นไม่้
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 457 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการสำรวจบ้านผู้สูงอายุเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
โครงการสำรวจบ้านผู้สูงอายุเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564